Giá trị cốt lõi

Tiêu chí
Giá trị cốt lõi

    Chuyên nghiệp – Hiệu quả - Bền vững
    Chuyên nghiệp thể hiện qua tác phong
    Hiệu quả thể hiện qua con số
    Bền vững thể hiện qua niềm tin